ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Back to School ΣΤΟ FACEBOOK

1. Η ανώνυμη εταιρία «ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MIKEL», με Α.Φ.Μ: 998019740 (εφεξής ο «η Εταιρεία») που εδρεύει στη Λάρισα (Γεωργιάδου 37, ΤΚ 41222), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) στη σελίδα της Εταιρείας στο FACEBOOKhttps://www.facebook.com/MikelCoffeeCompany (εφεξής «η σελίδα») με τίτλο: Διαγωνισμός Back to School.

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 22/09/2017 (και ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την 29/09/2017 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο)έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμο την επιμέλεια αυτών. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του FACEBOOK, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στη MIKELCOFFEE COMPANY ΑΕ, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

5.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να αφήσει ένα commentσχετικά με το τί σημαίνει γι αυτόν “back to school”.

6.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, είκοσι (20) νικητές θα αναδειχθούν την Τρίτη  είκοσι τρεις (3) Οκτωβρίου με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής των  comments των συμμετεχόντων, μέσω ειδικού software.

Οι (20) νικητές θα ανακοινωθούν Τρίτη  03/10 στις 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας ο συμμετέχων αυτός να αποκλειστεί.

Οι νικητές θα κληθούν να αποδεχθούν το δώρο τους εντός πέντε ( 5 ) ημερών και να στείλουν τα στοιχεία τους με inbox message στη Facebook σελίδα.

Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν επικοινωνήσει εντός 5 ημερών, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

7. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ: Στην καταμέτρηση των comments θα αναδειχθούν 20 τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν έναν καφέ Mikel, ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι καθώς και ένα λουκουμά (εξαιρείται η υπηρεσία delivery).

Τα παραπάνω δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα, δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα. Σε περίπτωση που το δώρο κερδίσει ανήλικος είναι απαραίτητη η γραπτή γονική συναίνεση. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει το διάστημα 04/10-10/10.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων ή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας του ιστοχώρου του Facebook. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συμμετοχή των χρηστών στον εν λόγω Διαγωνισμό, χωρίς την συγκατάθεση τους, ακόμη και μετά την λήξη του ως άνω Διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία.

9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Facebook, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.