ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MIKEL ΕΔΕΣΣΑΣ

1. Η επιχείρηση «ΤΣΙΡΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ», με Α.Φ.Μ: 039925208 (εφεξής ο «η Επιχείρηση») που εδρεύει στην Έδεσσα (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) στην υπηρεσία take away & delivery με τίτλο: «Εορταστικός Διαγωνισμός, Πάρε κωδικό και Κέρδισε!»

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 17/10 (και ώρα Ελλάδος 12:00 μεσημβρινή μέχρι και 29/12 (και ώρα Ελλάδος 17:00 μμ). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος.

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: MIKEL COFFEE COMPANY ΑΕ & στην επιχείρηση με επωνυμία «ΤΣΙΡΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με κάθε παραγγελία(ελάχιστη ένα ρόφημα) θα εκτυπώνεται ένας κωδικός. Ο συμμετέχων θα ρίχνει την εκτύπωση  στην κάλπη, αφού συμπληρώσει επάνω τα στοιχεία του  (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email). Ένας πελάτης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορές.

Ο διαγωνισμός ισχύει για τις υπηρεσίες take away & delivery. Στην περίπτωση του delivery ο κωδικός θα δίνεται μαζί με την παραγγελία. Ο πελάτης μπορεί στο διάστημα ισχύος του διαγωνισμού να περάσει από το κατάστημα για να ρίξει το συμπληρωμένο με τα στοιχεία του κωδικό.

Για να είναι έγκυρη μία συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email) στον κωδικό, αυτά δε να είναι ξεκάθαρα και αληθή. Σε περίπτωση πολλαπλών κωδικών σε μια παραγγελία, έγκυρος συμμετέχων είναι εκείνος που έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του επάνω στην παραγγελία.

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ένας(1) νικητής θα αναδειχθεί από την κάλπη στις 29/12/2017 και ώρα 19:00 με τη διαδικασία της κλήρωσης  των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιηθεί εντός του καταστήματος επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 19 στην Έδεσσα, οπότε και ανακοινωθεί το όνομά του. Τον τυχερό κωδικό θα τραβήξει τυχαίος πελάτης που θα βρίσκεται εντός του καταστήματος. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή κατά την διαδικασία της κλήρωσης, θα αναδειχθούν δύο επιλαχόντες. Ο νικητής για να παραλάβει το δώρο θα πρέπει να φέρει αστυνομική ταυτότητα, που να ταυτοποιεί τα συμπληρωμένα στον κωδικό στοιχεία ή/και τον κωδικό/ κωδικούς συμμετοχής του(αντίγραφο).

Αν ο νικητής δεν παραστεί αυτοπροσώπως κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα κληθεί ώστε να αποδεχθεί το δώρο του εντός δέκα (10) ημερών (δηλαδή ως τις 08/01/2018) και να παραστεί στο κατάστημα. Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν εμφανισθεί εντός 10 ημερών, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να εμφανισθεί εντός 10ημερών στο κατάστημα (δηλαδή ως τις 18/01/2018) για την  παραλαβή του δώρου. Αν και αυτός δεν εμφανισθεί τότε θα κληθεί ο δεύτερος επιλαχών που με τη σειρά του θα κληθεί να εμφανισθεί εντός 10ημερών στο κατάστημα για την  παραλαβή του δώρου(δηλαδή ως τις 28/01/2018) .

7. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ: Το έπαθλο για το νικητή είναι ένα κινητό Samsung S8 plus.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων ή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συμμετέχον στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που συμπληρώνουν (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με μη αυτοματοποιημένες μεθόδους (κλήρωση με κάλπη), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η ενημέρωση του νικητή σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας κατά την κλήρωση. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την επιχείρηση και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης με email για νέα ή προσφορές κλπ. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συμμετοχή των χρηστών στον εν λόγω Διαγωνισμό, χωρίς την συγκατάθεση τους (εκτός περιπτώσεων ανήλικων συμμετεχόντων, οπότε και θα ζητηθεί η συγκατάθεση του κηδεμόνα), ακόμη και μετά την λήξη του ως άνω Διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την επιχείρηση.

9. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Facebook, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της επιχείρησης ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

11. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή του δώρου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της επιχείρησης έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

12. Οι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη σελίδα mikel Έδεσσας στο facebook: https://www.facebook.com/Mikel%CE%88%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-1158991884226879/